ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด