ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕