ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง