ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง