ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น