ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566)

รายละเอียด : (1) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง ประธานเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566) โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10,800 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : มาจากตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 29 คน (3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ทราบความคิดเห็นและตัวแทนประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ โครงการดังกล่าวฯ (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน : นำงบประมาณจำนวน 10,800 บาท อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ