ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สปสช.ทต.โนนเมือง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง