ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

1 2

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ยนระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547  

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของาชการ พ.ศ 2540  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542  

1 2