ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 2 กรกฎาคม 2567

ภาพโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน รวมถึงควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเมือง จำนวน ๕ แห่ง
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน ๑ แห่ง
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมือง จำนวน ๑ แห่ง
๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้านผู้นำชุมชน จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๖. ประชาชนทั่วไป จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๗. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน ๑ แห่ง

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3