ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Monthly Archives: มิถุนายน 2567

1 2

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง 1)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง)

ร่างสาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ.35-019 บ้านสระกรวด ม.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง ม.5

ขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) สำหรับเจ้าหน้าที่

สาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.35-019 บ้านสระกรวด ม.2

แบบคำขอตัดไม้ใหม่ มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 โครงการ (งานก่อสร้าง)

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง ม.5

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ.35-019 บ้านสระกรวด ม.2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

1 2