ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 13 พฤษภาคม 2567

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 38 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567