ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 2 กุมภาพันธ์ 2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสน

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2567 รวม 13 รายการ รวมเงิน 89,521.05 บาท

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้