ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า อัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว ของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕