ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนเมือง-ร.ร.พุทธเกษตร ม.1