ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง