ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีท่านนายก เฉลียว สวัสดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญู รู้คุณรักพ่อแม่ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นคนดีของสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง