ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเมือง เข้าร่วอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง