ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง