ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางเฉลียว สวัสดี เป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง