ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง