ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การกำหนดครั้งจำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป