ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง นโยบายการบริหารควมเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลโนนเมือง