ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565