ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง