ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี2566 ครั้งที่ 2