ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง