ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง