ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง