ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลโนนเมือง