ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ