ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ