ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง