ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง