ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง