ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง