ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง