ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ขอประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ผู้นั้น มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) มาตรา 32 และมาตรา 33) และถ้าหากทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ป.อาญา มาตรา 380)

หากพบเห็นผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานเข้ามาได้ ดังช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th