ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

การประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 16 พ.ค.67 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตำบลโนนเมือง ร่วมกับ รพ.สต.โนนเมืองและรพ.ขามสะแกแสง ได้ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง