ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการจากวัย สู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประชาชนในตำบลโนนเมืองที่จะย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของตนเอง สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลขามสะแกแสงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมือง ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการสุริยา ฐิตโสภโณ และหัวหน้ากลุ่มงานระเบียบกฎหมายและการร้องเรียน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" วันที่ 11 ก.ค. 65 ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน ม.8 ต.โนนเมือง
นางพรรณธิวา  เก่งนอก ผุู้อำนวยการกองสาธารณุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง รับรางวัลบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ในงานวันท้องถิ่นไทย
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโนนเมืองทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565  
วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านอาจารย์ภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ มาเป็นวิทยากรอบรมและฝึกสอนการรำบวงสรวงย่าโม ให้แก่ประชาชนในชุมชนและผู้สนใจในครั้งนี้ด้วย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต่อไป
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,772

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.