ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านการศึกษา 

ข้อมูลด้านการศึกษา
ข้อมูลด้านการศึกษา  

 

ด้านการศึกษา
 
สถานศึกษาภาคบังคับ จำนวน 5 แห่ง คือ
 
1. โรงเรียนบ้านโนนเมืองเยี่ยมประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านสระกรวด
 
2. โรงเรียนบ้านงิ้ว เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว
 
3. โรงเรียนบ้านครึมม่วง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านครึมม่วง
 
4.  โรงเรียนบ้านสระแจง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านสระแจง
 
5.  โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ในหมู่ 1 บ้านโนนเมือง
 
สถานศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์   มีจำนวน 1 แห่ง คือ
1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนเมือง
 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน6 แห่ง
ข้อมูลณ10 มิถุนายน 2560
 

 

โรงเรียน
อนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมทั้งสิ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเมืองฯ
9
6
6
12
8
8
6
55
นายสมตระกูล  แช่มช้อย
บ้านงิ้ว
17
7
2
10
3
8
9
56
 
บ้านครึมม่วง
26
8
6
11
11
7
16
84
นางวารี  หวังปรุงกลาง
บ้านสระแจง
18
5
8
18
9
6
7
71
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
49
 
 
 
 
 
 
 49
 นางละออง  ศรีทรัพย์
 
 
อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา
 
 
1.การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
2.การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม
 
3.การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
4.พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ
 
5.สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,769

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.