ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลโนนเมือง

 

เดิมทีนั้น   ตำบลโนนเมือง   เป็นส่วนหนึ่งของตำบลขามสะแกแสง แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลโนนเมืองซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนหลายหมู่บ้าน ในจำนวนนั้นมีหมู่บ้านของตำบลชีวึก และตำบลเมืองเกษตรรวมอยู่ด้วย แต่เนื่องจากตำบลโนนเมืองมีพื้นที่กว้างขวาง ประชากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การปกครองและการบริหารจัดการไม่ทั่วถึง ทางการจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็นตำบลชีวึก เมื่อปี พ.ศ 2510 และตำบลเมืองเกษตร เมื่อปี พ.ศ 2536 

                ตำบลโนนเมือง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้รับการจัดตั้งและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนเมือง  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2552

                ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด คือการทำนา ทำไร่ โดยพืชไร่ส่วนมากคือ มันสำปะหลัง อ้อย พริก ถั่วลิสง ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ สุกร ประชาชนในตำบลมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีคุณธรรมโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ มีความสมานสามัคคีและช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นอย่างดี แม้สภาพพื้นที่ของตำบลโนนเมืองโดยทั่วไปพื้นดินส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือ เป็นดินที่มีกรวด ทราย และเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินถูกชะล้าง ไม่มีลุ่มน้ำหรือแม่น้ำสายหลักในการทำการเกษตร  แต่ประชาชนก็ไม่เคย แล้งน้ำใจยังคงเป็นสังคมชนบทไทยที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง

 

แหล่งพริกพันธุ์ดี     มีมะม่วงอร่อย       อ้อยลำหวาน    สืบสานประเพณี    คนดีมีน้ำใจ

รายนามตำแหน่งผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

     1.  นายบุญเลื่อน  ปลื้มมะลัง  กำนันตำบลโนนเมือง  ประธานกรรมการบริหาร

(โดยตำแหน่ง)  พ.ศ.2540-2541

     2.  นายฉัตรชัย  กนกชัชวาล  กำนันตำบลโนนเมือง  ประธานกรรมการบริหาร

(โดยตำแหน่ง)  พ.ศ.2541-2544

     3.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    ประธานกรรมการบริหาร  พ.ศ.2545-2546

     4.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

พ.ศ.2546-2548 

     5.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

พ.ศ.2548-2551

     6.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง  พ.ศ.2552-2556

     7. นายอำนาจ  เกี้ยวกลาง     นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง  พ.ศ.2557- 2564

     8. นางเฉลียว  สวัสดี            นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง  พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน

 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,718

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.